Number

41

Full Name

P. Hulko

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Ruzhyn

Language

Ukrainian

English Translation

No