Number

222

Full Name

Кoshanova Valentyna (Valentina)

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Hatskivka

Language

Russian

English Translation

No