Number

218

Full Name

Demydenko Yeva

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Lystvyn

Language

Ukrainian

English Translation

No