Number

221

Full Name

Kostiuchenko Ivan

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Holovky

Language

Ukrainian

English Translation

No