Number

183

Full Name

Leshchenko N. (N. Melezhyk and N. Nevidomy)

Country

Ukraine

Oblast

Poltava Oblast

City or Village

Poltava Oblast

Language

Ukrainian

English Translation

No