Youtube

Sopilniak Halyna

Number 74
Country Ukraine
Oblast Vinnytsia Oblast
City Shura-Mitlynetska
Language Ukrainian
Translation Yes
Documents