Youtube

Yermoshenko Volodymyr (Vladimir)

Number 131
Country Ukraine
Oblast Kirovohrad Oblast
City Horoshanka (Hanno-Leontovycheve)
Language Ukrainian
Translation No
Documents