Youtube

Yatsyshyn Petro

Number 130
Country Ukraine
Oblast Zhytomyr Oblast
City Zhytomyr and Liakhivtsi
Language Ukrainian
Translation No
Documents