Number

130

Full Name

Yatsyshyn Petro

Country

Ukraine

Oblast

Zhytomyr Oblast

City or Village

Zhytomyr and Liakhivtsi

Language

Ukrainian

English Translation

No